Cơ cấu quản lý giáo dục ở Anh

Ở Anh, Quốc hội có quyền lực tối cao trong việc ban hành các điều luật trong hiến pháp.

Luật ban hành khung pháp lý cho các cơ quan chức năng quản lý điều hành hệ thống giáo dục. Đối với cấp tiểu học và phổ thông, Bộ Trẻ em, Trường học và Gia đình chịu trách nhiệm về chính sách giáo dục cho học sinh đến năm 19 tuổi, trong đó có chính sách giáo dục và bảo vệ trẻ. Các cơ quan quản lý địa phương có trách nhiệm phân bổ ngồn vốn, quản lý chiến lược tổng thể, trao quyền hoạt động giáo dục và dịch vụ cho trẻ em trong vùng bao gồm: phân bổ số chỗ học trong mỗi trường; cung cấp phương tiện đi lại tới trường; tổ chức hỗ trợ cho những em có nhu cầu giáo dục đặc biệt; hỗ trợ phúc lợi cho học sinh; và tổ chức hình thức giáo dục cho học sinh bị đuổi học.

Bộ Kinh doanh, Sáng kiến, Đại học và Kỹ năng quy định khung pháp lý cho Bậc Đại học và cao đẳng. Cơ quan về tài chính cấp vốn, và hỗ trợ kỹ thuật cho các trường Đại học. Cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục chịu trách nhiệm kiểm định và báo cáo kết quả kiểm định cho Bộ Kinh doanh, Sáng kiến, Đại học và Kỹ năng. Báo cáo của cơ quan này có ý nghĩa quan trọng trong việc cấp vốn của các trường vào năm sau.

Sơ đồ dưới đây chỉ ra cấu trúc của hệ thống giáo dục hiện nay ở Anh.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *