Cấu trúc Đề thi môn Hóa học 2010

Giống với năm 2009 Đề thi môn Hóa học 2010 gồm 50 câu trắc nghiệm chia làm hai phần: phần chung 40 câu dành cho tất cả thí sinh; phần riêng (10 câu) gồm hai phần theo chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần ở phần đề tự chọn.

Cấu trúc đề và giới hạn nội dung kiến thức như sau:

  1. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu)
Nội dung Số câu
Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học. 2
Phản ứng oxi hóa – khử, tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. 2
Sự điện li 2
Phi kim (cacbon, silic, nitơ, photpho, oxi, lưu quỳnh, halogen. 2
Đại cương về kim loại 2
Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm, sắt. 5
Tổng hợp nội dung các kiến thức hóa vô cơ thuộc chương trình phổ thông. 6
Đại cương hóa học hữu cơ, hiđôcacbon 2
Dẫn xuất halogen, ancol, phenol 2
Andehyt, xeton, axit cacboxylic. 2
Este, lipit. 2
Amin, amino, axit và protein. 3
Cacbohiđrat. 1
Polime và vật liệu polime. 1
Tổng hợp nội dung các kiến thức hóa hữu cơ thuộc chương trình phổ thông 6
  1. PHẦN RIÊNG (10 câu)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần

  1. Phần theo chương trình chuẩn:
Nội dung Số câu
Tốc độ phản ứng, cân bằng hóa học, sự điện li. 1
Andehyt, xeton, axit cacboxylic 2
Dãy điện thế cực chuẩn 1
Crom, đồng, kẽm, niken, chì, bạc vàng, thiếc 2
Phân biệt một số chất vô cơ, hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường. 1
Dẫn xuất halogen, ancol, phenol 1
Amin, amino, axit và protein. 1
Cacbohiđrat. 1
  1. Phần theo chương trình nâng cao:
Nội dung Số câu
Tốc độ phản ứng, cân bằng hóa học, sự điện li. 1
Andehyt, xeton, axit cacboxylic 2
Dãy điện thế cực chuẩn 1
Crom, đồng, kẽm, niken, chì, bạc vàng, thiếc 2
Phân biệt một số chất vô cơ, hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường. 1
Dẫn xuất halogen, ancol, phenol 1
Amin, amino, axit và protein. 1
Cacbohiđrat. 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *